Vés al contingut

Logo Uvic-UCC

foto

La Unitat d’Avaluació de l’Àrea de Qualitat oferirà una xerrada informativa adreçada al PDI de la UVic-UCC sobre els nous criteris d'avaluació i els requisits mínims de referència dels mèrits i les competències requerits per obtenir l'acreditació d'ANECA. La sessió serà el pròxim dijous 4 de juliol, de 9.30 a 11 h, en línia. Caldrà registrar-s'hi prèviament a través d'aquest l’enllaç

Tal com ja informa ANECA en la seva pàgina web, el nou procediment, que s'acompanya d'una aplicació informàtica renovada i simplificada, garanteix l'agilitat i la petició de documentació accessible, de manera oberta, abreujada i significativa, amb suport d’un CV breu generat amb l'estàndard CVN de FECyT, i redueix als mínims la documentació acreditativa sol·licitada, a partir d’un principi de veracitat i de confiança. S'impulsa així una avaluació més qualitativa de la trajectòria acadèmica narrada al CV, recolzada en un ús responsable d'indicadors quantitatius, que en garanteix el rigor quant als mínims exigibles per assolir una acreditació positiva que permeti concursar a les places convocades per les universitats . A més, s'amplien de 21 a 30 les comissions d'acreditació, per reduir els temps de resolució, i s'incorpora a cada comissió una persona especialista en integració de l'anàlisi de gènere a l'avaluació i una altra amb un perfil interdisciplinari o multidisciplinari.

Altres canvis importants incorporats al document publicat fan referència a l'eliminació de mínims obligatoris per a la major part dels mèrits (incloent-hi estades, projectes de recerca, transferència, lideratge, tasques de tutorització...) —de forma que es faciliti la transició entre sistemes d'avaluació—, la inclusió de les activitats d'activitat professional i altres possibles mèrits no esmentats a l'Annex del Reial decret, la millor connexió i coherència amb els diferents programes d'avaluació d'ANECA (sexennis de recerca i de transferència i programa d'avaluació de la qualitat docent (DOCENTIA), el reconeixement exprés de la direcció de TFG i TFM, l'ampliació del concepte de lideratge a l'àmbit docent, així com l'avenç en la concreció de regles especials en matèria d'igualtat, conciliació i discapacitat).

El nou sistema d'acreditació incorpora també principis com el de l'impuls a la ciència oberta, el reconeixement de la multidisciplinarietat.

Per juditagudo | 15.07.2024 | Notícies